Start

I Międzynarodowe Sympozjum Karpackie „Łemkowie, Bojkowie, Huculi, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa VI”

Konferencje

Fakultet Nauk Filozoficznych Uniwersytetu im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

Centrum Nauk Społecznych i Psychologii Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach

Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku

we współpracy z:

Ukraińskim Towarzystwem Historycznym w Polsce

CERMOCEHIS – Centrum Badań Najnowszych Dziejów Europy Środkowej

Komitet Koordynacyjny Repatriantów Republiki Słowackiej

Słowackim Towarzystwem Historycznym przy Słowackiej Akademii Nauk

Słowacko – Ukraińską Komisją Historyczną przy Słowackim Komitecie Historycznym

w Bratysławie

zapraszają do uczestnictwa w

I Międzynarodowym Sympozjum Karpackim

Łemkowie, Bojkowie, Huculi, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa VI”

Sympozjum odbędzie się w 70-tą rocznicę przesiedleń Rusinów ze Słowacji do ZSRR oraz

Akcji „Wisła” w Polsce w roku 1947

w Centrum Kongresowym SAV „Academia” w Starej Lesnej (Słowacja)

27 – 28 września 2017 r.

Sympozjum jest kontynuacją międzynarodowego cyklu konferencji naukowych, których początek sięga roku 2007: „Łemkowie, Bojkowie, Rusini – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” (Zielona Góra 2007); „Łemkowie, Bojkowie, Huculi, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa” (Zielona Góra 2009, Słupsk 2011, Svidnik 2013, Słupsk 2015). Ze względu na długą tradycję i wysoką pozycję naukową tego cyklu Komitet Organizacyjny zdecydował się podnieść tegoroczne przedsięwzięcie do rangi sympozjum naukowego. Będzie to zatem VI konferencja cyklu a zarazem I Międzynarodowe Sympozjum Karpackie.

Sympozjum odbędzie się w szczególnym czasie. W roku obecnym przypada 70-ta rocznica przesiedleń Rusinów ze Słowacji do ZSRR (na Radziecką Ukrainę) w 1947 r. jak również akcji „Wisła” w Polsce, przeprowadzonej także w 1947 r. W ramach tej akcji, z południowo-wschodniej Polski wysiedlono ponad 140 tysięcy ludzi, w tym także Łemków i Bojków. Zostali oni deportowani na ziemie zachodnie i północne państwa polskiego i osiedleni przymusowo w dużym rozproszeniu.

Więcej…

 

Władze wobec grekokatolików w Polsce w latach 1956-1960

Opracowania

Roman Drozd (Słupsk)

1956 r. przyniósł ze sobą także zmianę sytuacji Kościoła greckokatolickiego w Polsce1. Spowodowane było to przemianami politycznymi w ZSRR i Polsce oraz poprawą stosunków Państwo - Kościół. Wykorzystując zaistniałą sytuację grekokatolicy i ich duchowni rozpoczęli starania o uzyskanie zgody na odprawianie nabożeństw. 27 kwietnia 1956 r. Ukraińcy z Bań Mazurskich, Lis, Rabal i Żabinek zwrócili się do Urzędu do Spraw Wyznań z petycją, w której domagali się umożliwienia im odprawiania nabożeństw w kaplicy w Rablach2. Z kolei grekokatolicy z powiatu reszelskiego prosili rząd o zgodę na otwarcie placówki greckokatolickiej w Reszlu3. 22 września grupa 248 grekokatolików z województwa białostockiego i olsztyńskiego upoważniła ks. M. Ripeckiego i ks. Jerzego Męcińskiego do prowadzenia rozmów z dyrektorem Ud/sW dotyczących wznowienia działalności Kościoła greckokatolickiego4. Następnego dnia upoważnienie to ks. M. Ripecki przesłał do Ud/sW5. 14 listopada 1956 r. ks. B. Hrynyk wręczył prymasowi memoriał duchowieństwa greckokatolickiego w Polsce, w którym w imieniu wiernych postulowano:

- reaktywowanie Kościoła greckokatolickiego,

- rozbudowę sieci jego placówek na terenach zamieszkałych przez grekokatolików oraz dopuszczenie duchownych do katedry w Przemyślu i cerkwi w Krakowie, Sanoku, Jarosławiu, Lubaczowie i Krynicy,

- poruszenie sprawy greckokatolickiej w toczących się rozmowach episkopatu z rządem6. 23 listopada przedstawiciele duchowieństwa swe postulaty przedstawili również w Ud/sW. Tam też polecono im przygotować plan organizacyjny duszpasterstwa greckokatolickiego, który przedłożyli 29 listopada7. Tego samego dnia, ks. ks. B. Hrynyk i M. Ripecki wręczyli go, wraz z drugim memoriałem, prymasowi. W memoriale tym ponownie wysunięto wspomniane postulaty, a ponadto żądano: przywrócenia Kościołowi greckokatolickiemu przejętego majątku, wypłacenia odszkodowań za rozebrane i zniszczone świątynie oraz restytucji diecezji przemyskiej i Administracji Apostolskiej Łemkowszczyzny, a także przekazania na potrzeby obrządku greckokatolickiego nieużywanych świątyń na ziemiach zachodnich i północnych oraz umożliwienia odprawiania nabożeństw w kościołach rzymskokatolickich8. Wysunięte postulaty pozostały jednak bez odpowiedzi.

Więcej…

 

Konferencja: UKRAINA–POLSKA: PARTNERSTWO STRATEGICZNE W UKŁADZIE GEOPOLITYCZNYCH WSPÓŁRZĘDNYCH

Konferencje

Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy

Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy w Kijowie

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie

Akademia Pomorska w Słupsku

Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie

Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny

Wydział Zarządzania Rolniczego

 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

UKRAINA–POLSKA: PARTNERSTWO STRATEGICZNE W UKŁADZIE GEOPOLITYCZNYCH WSPÓŁRZĘDNYCH”

Kijów, 16-17 marca 2017 r.

Cel konferencji:

wspieranie współpracy w dziedzinie edukacji i nauki, nawiązywanie i wzmocnienie kontaktów społecznych i politycznych, naukowych i edukacyjnych oraz informacyjnych na poziomie krajowym i międzynarodowym; kształtowanie kultury dialogu międzynarodowego oraz kompleksowej dyskusji publicznej o stosunkach międzynarodowych; nawiązywanie i wzmocnienie kontaktów między przedstawicielami opinii naukowej, edukacyjnej i publicznej; wzajemne wzbogacenie duchowe i wymiana najlepszych praktyk we wszystkich dziedzinach życia.

Więcej…

 

Konferencja naukowa Karaimi – historia i kultura oraz Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce – 22-23 czerwca 2017 r.

Konferencje

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zaprasza do udziału w w konferencjach naukowych Karaimi – historia i kultura (22.06.2017 r.) oraz Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce (22-23.06.2017 r.), która odbędzie w siedzibie organizatora. Są to ostatnie, sesje naukowe zajmujące się problematyką mniejszościową na wsi w Polsce. Pierwsza jest poświęcona społeczności karaimskiej w naszym kraju, druga zaś ma ona na celu podsumowanie wieloletniej serii konferencji, poświęconych poszczególnym etnosom w naszej ojczyźnie. Główny nurt naszych zainteresowań to refleksja nad przeszłością tych wspólnot oraz ich współczesną rolą w społecznościach wiejskich. Przede wszystkim zależy nam na wypowiedziach szeroko i wielokontekstowo ukazujących wspomniane grupy, ich historię, kulturę czy osiągnięcia gospodarcze. Teksty niemieszczące się w tej formule, a zakwalifikowane do sesji, ujęte zostaną w osobnym bloku tematycznym. Referaty zostaną opublikowane w recenzowanym naukowo wydawnictwie pokonferencyjnym. Organizatorzy za opłatą zapewniają uczestnikom nocleg oraz wyżywienie w trakcie trwania sesji.

Więcej…

 

Powstanie Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w 1956 r.: ożywienie wśród ludności ukraińskiej.

Opracowania

Roman Drozd (Słupsk)

Od lata 1955 r. trwały już przygotowania władz do powołania zależnej od siebie organizacji ukraińskiej z siedzibą w Warszawie1. W tym właśnie okresie, z inspiracji Wydziału Propagandy i Agitacji KC PZPR podjęto prace nad wydawaniem czasopisma w języku ukraińskim. Opracowanie projektu tygodnika ukraińskiego "Nasze Słowo" powierzono Ukraińcowi Mikołajowi Szczyrbie2, który 6 września 1955 r. przekazał go do KC PZPR. W styczniu 1956 r. rozważano możliwość wydawania gazety ukraińskiej pod nazwą "Dzwin", lecz ostatecznie powrócono do koncepcji "Naszego Słowa"3. 10 lutego 1956 r. do MSW wpłynęła petycja 50. mieszkańców Warszawy w sprawie założenia Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego (UTSK) z prawem działalności na terenie całej Polski4. W ostatnim dniu lutego Wydział Administracyjny KC PZPR, wraz z kilkoma partyjnymi działaczami ukraińskimi, opracował koncepcję powołania takiej organizacji na wzór już istniejących towarzystw mniejszości narodowych5.

Więcej…